Tía chân vàng và tía chân xanh bảng 1 tạ thóc

1,536