Thẻ: cách xem gà chọi

XEM TƯỚNG VÀ LỰA CHỌN GÀ NÒI

Thân trường hùng dã Lưỡng túc tam phân Giác tâm nhi tiễn Thủ vĩ tương đồng Lưỡng dực trường tồn Hậu biên bất đoản Nhãn quang bất lộ Ức ngưỡng nghinh thiên Ðáo khứ huỳnh như phụng hoàng Thị ư thần kê dị dạng (*) XEM TƯỚNG VÀ LỰA CHỌN GÀ NÒI CHÂN GÀ Mặt [...] Đọc Thêm