Ô Thiên Thần – Thời kì 2014- 2015

Thời kỳ thi đấu 2014-2015-nghỉ thay lông
+ Chủ kê: Đội a Phù Du Trắng, Sau a B v – TB, ảnh cũ dùng tạm
+Thành tích: Mười mấy cái chưa tính đủ lên không kể thêm.
23/06/2015: Ăn gà Việt Trì – Phú Thọ, ông H s cầm về ghép đá. Video ở trên
+ Sáng nay ngày 14.07.2015 Ăn gà kết khu vực hà tây, gà kia thả gà mình chấp 5 sang hồ 7 nó ngoi lên chấp lại mình 8, hồ 8 mình đâm nó mọt cái cựa nó kêu như bò , ra ngoài vẫn kêu như kiểu khóc
+ Hết trận nghỉ lông 2.