Messi Triệu Tử Long, Cháu Ngoại Xám Messi

+ Được 2 vàng cỏ trong Vạn Giã thì chuyển ra chuyển ra
+ Sao đầu hội ngoài Bắc, có vàng sau 1 hồ 5 phút.
+ Sau giành thêm 3 vàng C1 nữa, thay lông dịch ốm chết.
+ Trận cuối gặp gà Nam Định trói lối chấp mình xuống 2,3. Sau sinh thế quay ra đấm thắng sau 7, 8 hồ gì đó.
+ Tiếc thật, cũng là 1 trong những e gà nhà đúc ra có thành tích tốt.