Ebook Kỹ Thuật Nuôi Cá La Hán

Cuốn sách này có các đặc điểm chính sau:

Nguồn gốc, thuật ngữ và phân loại các loại cá.
Đặc điểm và cách chọn mua cá.
Các chọn hồ nuôi, nhu cầu dinh dưỡng, thức ăn và cách cho ăn.
Gây giống, sinh sản, nuôi cá bột và huấn luyện cá.
Cách phòng và điều trị bệnh cho cá.