Ebook Kỹ Thuật Chăm Sóc Và Lai Tạo Giống Cá Đĩa

Kỹ thuật nuôi và lai tạo giống cá dĩa của PTS. Nguyễn Minh bao gồm:

Những yêu cầu về tự nhiên

Chuẩn bị và xử lý nước

Hồ nuôi cá dĩa

Chăm sóc hồ cá, sự cách ly, thay nước

Nước nuôi

Nuôi chung cá dĩa

Lai tạo giống cá dĩa…