Ebook Kinh Tế Sinh Vật Cảnh Việt Nam

Lợi ích của SINH VẬT CẢNH là giáo dục tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường và là một ngành kinh tế cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ở Việt Nam, ngành SINH VẬT CẢNH đã tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động.