Danh Thủ Mơ Mào Cao Hoài Đức.

– Em nó hiện định cư bên La Phù Hoài Đức Hà Nội.
– Em nó thì là gà đúc ra tại làng La Cả Hoài Đức sau bán về Đại Thành ăn dc gần 10 trận.
– Chuyển từ Đại Thành ra La Phù ăn tại La Phù 1 trận bảng 10 cân thóc.
– Sau mang đi đá tại Quốc Oai ăn 50 triệu bao.
– Về thay lông sang lông 2. Lông 2 ăn 5 triệu bao gà An Khánh thay kì vần.
– Xong ăn gà Xà Kiều đội Ô Đại Soái 30 triệu bao hơn 5 hồ
– Ăn tiếp gà chú Đông Trôi hơn 3 hồ 50 triệu bao
– Xong xuống c1 ăn gà Yên Bái 50 bao 6 hồ.
– Quay về Hà Nội ăn gà a Hoà Chèm liên minh Sài Gòn 200 bao 5 hồ.
– Quay về c1 ăn Ô Chú B mua 80 triệu 7 hồ.
Hiện tại đã xong lông 3 , vẫn đang luyện cơ chưa lộ bóng.